به زندگیت نگاه گن ...

اصولا از روزای تعطیل خوشم نمیاد -ـ-
میگی چرا؟ ...  چون مجبورم طبق برنامه ای که برام چیده میشه عمل کنم و این با روحیات من جور نیست.
خلاصه تو این روزا اگر با خودت خلوت کنی و کمی فکر کنی نتایج خوبی میگیری

امروز منم خونه بودمو کلی فکر کردم و به گذشته های نه خیلی دور, دیدی زدم
کاهی خوش بودمو گاهی چشمام تر 
ولی وقتی مرور روزهای گذشتم تموم شد دیدم که خداااااا چقدر از چیزایی که آرزوم بودو دارم
بزرگ ترین نعمت زندگیمو دارم و هر روز بیشتر کنارش زندگی کردن رو تمرین میکنم 

هر روز به نسیم درونم بیشتر احترام میگذارم و برای کلی هدف و آرزو دارم

خدایا شکرت
خیلی خدایی
دوستت داریم زیاد