«یا من اسمه دوا و ذکره شفا»

ای که نامت آرامش قلب من است